Статут учнівського самоврядування учнів Меденицької СЗШ І-ІІІ ст..

РОЗДІЛ І. Загальні положення.

Стаття 1.

Офіційною назвою органу учнівського самоврядування учнів Меденицької СЗШ –ІІІ ст є __________________________________________________________

Стаття 2.

__________________________________________— самостійне, добровільне, де­мократичне об'єднання учнів Меденицької СЗШ І-ІІІ ст.

Стаття 3.

Дія даного статуту поширюється на всіх учнів Меденицької СЗШ І-ІІІ ст, незалежно від класу, віку, виконуваних ними доручень.

Стаття 4.

У своїй діяльності ____________________________________________________

керується нормативно-правовими актами: Конституцією України, Всезагальною декларацією прав людини, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про громадські організації», «Про дитячі та молодіжні громадські організації», даним статутом.

Стаття 5.

__________________________________________пропагує дружні взаємини та

співпрацю з різними громадськими об'єднаннями на прин­ципах взаємоповаги і незалежності, співпрацює з педагогами і батьками.

РОЗДІЛ II. Мета та завдання діяльності органів учнівського самоврядування.

Стаття 6.

Усебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо собі, своїм ровесникам, своїй родині, на­роду України.

Стаття 7.

Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі статуту навчального закладу, поши­рювати серед дітей інформацію про шляхи захисту своїх прав та свобод.

Стаття 8.

Створювати умови для самореалізації дітей та учнівсь­кої молоді, залучення їх до участі у прийнятті рішень на рівні навчального закладу ; формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодіння наукою управління.

Стаття 9.

Сприяти всебічній реалізації дітьми та підлітками своїх ін­тересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдсь­ких цінностей.

Стаття 10.

Формувати навички самоврядування, соціальної актив­ності і соціальної відповідальності у процесі практичної гро­мадської діяльності.

Стаття 11.

Згуртовувати учнів школи для добрих, ко­рисних, цікавих справ, розвитку їх творчих здібностей.

Стаття 12.

Сприяти культурному розвитку, духовному збагаченню дітей та учнівської молоді .

РОЗДІЛ III. Учнівське самоврядування у Меденицькій СЗШ І-ІІІ ст.

Стаття 13.

Органи учнівського самоврядування використовують різноманітні форми роботи, спираючись на запити, інтере­си, творчість та ініціативу учнів, батьків та педагогів. Голова ____________________________________безпосередньо взаємодіє з педагогічним колективом та батьківським комітетом.

Стаття 14.

Діяльність___________________________________________ ґрунтується на засадах:

- самостійності учнівського самоврядування і у межах своїх повноважень при вирішенні проблем в організації життєдіяльності школи;

- відповідальність органів учнівського самоврядування перед учнями, педагогами та батьками;

- наділення лідерів учнівського самоврядування повнова­женнями та обов'язками, які затверджуються учнівсь­кою конференцією;

- різноманітності форм організації учнівського самовря­дування.

Стаття 15.

Функціонування органів самоврядування здійснюється згідно зі структурою:

- навчальна комісія ;

- комісія дисципліни і порядку;

- комісія з питань «Милосердя»;

- господарська комісія ;

- комісія дозвілля і цікавих справ;

- інформаційна комісія ;

- комісія шефської допомоги.

Їх функції та програ­ми діяльності затверджуються учнівською конферен­цією.

Стаття 16.

Вищим органом учнівського самоврядування є учнівська конференція , яку скликають один раз на рік.

Стаття 17.

Загальношкільна учнівська конференція має такі повнова­ження:

- затверджує нові програми, положення, плани роботи та інші важливі документи і рішення;

- затверджує кількісний і персональний склад __________________________;

- приймає рішення, що стосуються діяльності ____________________________

і є обов'язковими для виконання;

- приймає рішення, які спрямовані на покращення на­вчально-виховного процесу у навчальному закладі і носять рекомендаційний характер.

Стаття 18.

Шляхи активізації роботи учнівського самоврядування:

- організація навчання дітей-лідерів;

- проведення анкетувань, досліджень, які сприяють вияв­ленню тенденцій розвитку самоврядування;

- включення до переліку питань засідань ___________________________________з теоретичних питань, які дають змогу активізувати їх діяльність;

- творчий та нестандартний підхід до організації діяльності;

- використання інтерактивних форм роботи;

- введення різних форм відзнак, заохочень та нагород.

РОЗДІЛ IV. Права учнів навчального закладу на здійснення учнівського самоврядування.

Стаття 19.

Участь учнів в

_______________________________________________ гарантується правом:

- обирати і бути обраними у виборні органи та на посади органів учнівського самоврядування;

- отримувати повну інформацію та бути інформованими про діяльність органів учнівського самоврядування від виборних осіб;

- рівних прав та можливостей у роботі органів учнівсько­го самоврядування.

РОЗДІЛ V.

__________________________________Меденицької СЗШ І-ІІІ ст..

Стаття 20

______________________________________________ - законодавчий орган учнівського самоврядування, робота яко­го спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни та особливостей у відповідності з задоволенням своїх потреб та інтересів.

Стаття 21.

_______________________________________________обирається на загальній учнівській конференції і підзвітний їй на один навчальний рік.

Стаття 22.

До складу

______________________________________________входять по

1-2представника від кожного класу школи.

Стаття 23.

Керівний склад ______________________________________________обирається шляхом прове­дення виборчої кампанії та відкритого голосування. Кандидат вважаєтьсяобраний на посаду, якщо за нього проголосували простоюбільшістю голосів.

Стаття 24.

Засідання____________________________________________________________проводиться за відповідним планом. При виникненні проблем, які потребують негайного вирішення, ________________________________________збирається на термінове позачергове засідання. Інформація щодо рішення_______________ _________________ висвітлюється прес-центром.

Стаття 25.

Повноваження членів_________________________________________________припиняються з мо­менту завершення наступної виборчої кампанії і оголошення нового керівного складу .

Стаття 26.

Повноваження членів__________________________________________можуть бути припи­нені у разі:

- складання повноважень за особистою заявою;

- переходу до іншого навчального закладу;

- у разі рішення членів ________________________________________за поведінку, яка шкодить іміджу самоврядування школи.

РОЗДІЛ VI. Права та обов'язки голови

_______________________________________.

Стаття 27. .

Голова обирається з числа учнів школи на основі загального рівного і прямого виборчого права при відкритому голосуванні строком на один навчальний рік. Вибори голови відбуваються згідно з Положенням про вибори голо­ви _____________________________________________________________.

Стаття 28.

Голова здійснює загальну координацію діяльності ___________________________________________________________.

Стаття 29.

Голова має право:

- планувати разом з дирекцією та педагогічним колективом виховну роботу учнів школи;

- висловлювати відверто свої думки і судження з усіх пи­тань життя та

діяльності класних колективів;

- вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-ви­ховного процесу;

- скликатичергові та позачергові засідання________________________________________________________.

Стаття 30.

Голова зобов'язаний:

- дотримуватись даного статуту;

- планувати, організовувати, координувати, контролювати роботу

___________________________________________________;

- звітувати на засіданнях____________________________________

про свою діяльність та діяльність________________________________________;

- оптимально використовувати навчальний час для духовного збагачення та культурного зростання;

- проводити конференції з питань самоврядування;

- виступати на захист прав та гідності учнів школи;

- гідно представляти учнівський колектив в інших районах та громадських організаціях.

РОЗДІЛ VII. Взаємодія органів учнівського самоврядування з адміністрацією школи, педагогічним колективом, іншими об'єднаннями та організаціями.

Стаття 31.

Взаємовідносини між ___________________________________________

та ад­міністрацією, педагогічною радою, іншими об'єднаннями, та організаціями створюються на основі принципів взаємо­поваги, толерантності та співпраці.

Стаття 32.

Директор школи призначає з числа своїх заступників, педагогів- координаторів, які мають право дорадчого голосу і допомагають учням у вирішенні проблемних питань, спрямовують роботу органів учнівського самоврядування.

Стаття 36.

______________________________________________сприяє поширенню інформації про діяльність ди­тячих та молодіжних організацій, рухів, тісно співпрацює з товариствами і клубами за інтересами, що діють у школі.

РОЗДІЛ VІІІ. Прикінцеві положення.

Стаття 45.

Статут ______________________________________набуває чинності з дня

його затвердження учнівською конференцією навчального закладу.

Стаття 46.

Припинення діяльності __________________________________________ здійснюється шляхом йоголіквідації чи реорганізації за рішен­ням учнівської конференції школи не менше як 2/3 обраних представників класів або у випадках, передбаче­них чинним законодавством України.

Структура комісій.

Структура комісій може бути різною за бажаннями, мож­ливостями та потребами кожної окремої організації. Проте з метою забезпечення більшої ефективності її роботи, плано­мірного розподілу навантаження, завдань між дітьми дореч­ним буде визначити доручення та обов'язки кожного члена комісії.

Наприклад:

• голова комісії;

• заступник — з організаційних питань та з питань змісту;

• прес-секретар комісії;

• відповідальні за реалізацію програм та проектів;

• відповідальні за формування творчих ініціативних груп підготовки та впровадження як великих програм, так і окремих заходів.

Кiлькiсть переглядiв: 114

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.